RÁCZ TIBOR

– építész tűzvédelmi szakértő,
építőmérnök

vegelesfejlec2

Használatbavételi engedély

shopping center or mall fire,smoke,fighters,space for copy or te

Használatbavételi engedély
követelményei

Együttműködés a tűzvédelmi szakhatósággal

Tűzvédelmi hatósági munkám során azt tapasztaltam, hogy az új épületek használatbavételi engedély kérelmének beadásakor sokszor hiányos és/vagy nem megfelelő dokumentumok kerültek bemutatásra tűzvédelmi követelmények érvényre juttatása céljából. Továbbá a helyszíni szemlék alkalmával a tűzvédelmi eszközök és berendezések alkalmazhatósága, jelölése és a létesítménnyel kapcsolatos egyéb tűzvédelmi megjelölések hiányosak voltak.

A fenti hiányosságok, szabálytalanságok és a szakhatósági szemlék során felmerülő kellemetlen helyzetek elkerülése érdekében a RÁCZ TŰZVÉDELEM vállalja új és átalakítással, bővítéssel érintett épületek teljes körű tűzvédelmi használatbavétel lebonyolítását.

A tűzvédelmi szakhatóságnak meg kell győződnie arról, hogy a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési eljárással érintett építmény kialakítása, a felhasznált építményszerkezetek, gépek, berendezések megfelelnek-e az építésügyi engedélyezési eljárás során benyújtott tervdokumentációnak, jogszabályi előírásoknak, betartandó hatósági engedélyekben foglaltaknak, alkalmasak-e a rendeltetésszerű biztonságos használatnak.

A szakhatósági állásfoglalás kialakításának érdekében a szakhatóság helyszíni szemlét tart a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési eljárás során.

A használatbavételi eljárás során az új épület esetén el kell( meglévőnél szükség esetén) végezni:

– a villamos főkapcsolók, tűzvédelmi leválasztó kapcsolók próbáját,
– a tűzvédelmi vezérlőtablók próbáját,
– a biztonsági világítás és menekülési útirány jelzőrendszer ellenőrzését,
– a biztonsági/tűzoltó felvonó próbáját,
– a biztonsági fogyasztókat ellátó tartalék áramforrás és automatikus átkapcsolását,
– a felvonulási út terület ellenőrzését,
– a hő- és füstelvezetés, füstmentesítés (kivéve a roncsolásmentesen nem nyitható szerkezeteket), túlnyomásos lépcsőházak próbáját,
– a tűzszakasz és füstszakasz határokon lévő szerkezetek, berendezések záródása, folytonossága (szemrevételezéssel: tűzgátló tömítettség, füstzáró képesség; gyakorlati próbával: önműködő csukódás) ellenőrzését,
– tűzjelző rendszer, és az arról vezérelt berendezések összehangolt működését,
– vezérlések megfelelőségének ellenőrzését,– tűzvédelmi berendezések próbáját.

Az építési napló mellékleteinek az alábbiakat kell tartalmaznia:

– a jogerős építésügyi hatósági (műemlék esetén örökségvédelmi hatósági) engedély és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció,
– az ellenőrző hatóságok által készített okiratok,
– a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat,
– a felmérési napló,
– a vállalkozó, illetve alvállalkozó kivitelező által vezetett vagy vezettetett egyéb naplók,
– a tervezői művezető által átadott tervrajzok,
– a megfelelőség igazolások / teljesítménynyilatkozatok nyilvántartása,
– a kivitelezéssel kapcsolatos mérési jegyzőkönyveket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, elvégzett üzempróbák jegyzőkönyveit, üzembehelyezési vizsgálati tanúsítványokat, egyéb jegyzőkönyvek, tervrajzok, számítások és okiratok.

Az alkalmazott építményszerkezetek megfelelőségének igazolása:

A 305/2011/EU rendelet hatálya alá nem tartozó építményszerkezet műszaki előírásban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét, az alábbi módok valamelyike szerint kell igazolni:

– Magyarországon vagy az Európai Unióban akkreditált vizsgáló laboratórium által elvégzett vizsgálati jelentés vagy a vizsgáló laboratórium ez alapján kiadott nyilatkozata,
– a vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett tűzállósági vagy tűzvédelmi méretezés, a méretezésnek megfelelő kivitelezést igazoló felelős műszaki vezető építési napló bejegyzése,
– szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium igazolása alapján a felelős műszaki vezető építési napló bejegyzése,
– a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség igazolására a felelős műszaki vezető építési napló bejegyzése, amennyiben az adott összetételű építményszerkezet tűzvédelmi teljesítményét a jogszabály vagy tűzvédelmi műszaki irányelv meghatározza,
– az 55/2013. (X. 2.) BM rendeletben meghatározott esetekben a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nyilatkozata.

A kivitelező által biztosított dokumentációk:

– az elektromos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatáról szóló dokumentum,
– száraz tüzivízvezeték nyomáspróba-jegyzőkönyve,
– teljesítménymérési jegyzőkönyv a nedves oltóvízrendszer fali tűzcsapjainak; illetve új telepítésű közterületi tűzcsap teljesítményéről (az előírás szerinti egyidejűséggel),
– kifolyási nyomásmérési jegyzőkönyv a nedves oltóvízrendszer legkedvezőtlenebb helyen lévő fali tűzcsapjánál (az előírás szerinti egyidejűségnek megfelelő darabszámú tűzcsap működtetésekor),
– a tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi biztonságossági követelményeknek való megfelelőséget igazoló iratait,
– füstmentes lépcsőház mérési jegyzőkönyve – a mérést akkor kell elvégezni, amikor a többi, a nyomásviszonyokat tűz befolyásoló rendszer (pl. folyosói füstelszívás) is üzemképes; a mérés során a többi rendszernek is működnie kell a tűzeseti állapotnak megfelelő vezérléssel, üzemmódban,
– biztonsági felvonó használatbavételi ellenőrzési irata,
– mérési jegyzőkönyv a mesterséges füstelvezető, illetve légpótló rendszer elszívó-/légpótló nyílásonkénti teljesítményéről (a tűzeseti vezérlésnek megfelelő egyidejű működésnél kell a mérést elvégezni),
– mérési jegyzőkönyv a tűzgátló előterek mesterséges szellőztetésének teljesítményéről (a tűzeseti vezérlésnek megfelelő egyidejű működésnél kell a mérést elvégezni),
– beépített füstelvezető/légpótló nyílások hatásos nyílásfelületének igazolása,
– helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolása, illetve befogadóképessége,
– mérési jegyzőkönyv a biztonsági világítás megfelelőségéről (az MSZ 1838 szabvány szerinti megvilágítási követelmények teljesüléséről).

Az alkalmazott építési termékek teljesítményének igazolása:

– az építési termékek teljesítményéről a gyártónak, vagy a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak szerint, a felelős műszaki vezetőnek kell nyilatkozni,
– a felelős műszaki vezető építési naplóban nyilatkozattal igazolja, az egyedi, építkezés helyszínén gyártott, vagy műemlék építménybe beépített, illetve bontott, hagyományos vagy természetes építési termék esetében építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését,
– ha az építési termékre nem vonatkozik harmonizált európai szabvány és nem adtak ki európai műszaki értékelést és olyan építési termékkörbe tartozik, amelyre a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti 1+, 1 vagy 2+ rendszer alkalmazását írja elő az Európai Bizottság vonatkozó határozata, a mentesség akkor vehető igénybe, ha az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium közreműködését dokumentáltan igénybe vette,
– a teljesítmény nyilatkozat alapja lehet harmonizált szabvány vagy európai műszaki értékelés, ezek hiányában nem harmonizált nemzetközi szabvány, magyar szabvány, nemzeti műszaki értékelés, vagy 2013. július 1-je előtt kiadott hatályos építőipari műszaki engedély.

Ellenőrizni kell, hogy a tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőség igazolására benyújtott irat és tett építési naplóbejegyzés a létrehozott építményszerkezetre vonatkozik. Amennyiben az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelősége nem igazolt, azok pótoltatásáig a használatbavételi engedély nem adható meg.