RÁCZ TIBOR

– építész tűzvédelmi szakértő,
építőmérnök

vegelesfejlec2

Tűzvédelmi
feladatok

Amiről még itt tájékozódhat:

Az építményekben – legyenek azok szárazföldi, tengeri vagy akár hajók – a tulajdonosok és az üzemeltetők felelősek azért, hogy létesítményeiket a jogszabályokban, köztük a helyi építési szabályzatban és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban is gyökerező tervezési alapon tartsák fenn, amit természetesen a hatáskörrel rendelkező tűzvédelmi hatóság folyamatosan ellenőriz.

Közintézmények részére havi, negyedéves, éves vagy eseti megbízás formájában az alábbi feladatok ellátása mellett

Teljes körű szolgáltatás bemutatása a Rácz Tűzvédelemnél.
 • Munkavállalók tűzvédelmi oktatása, ennek dokumentálása
 • Munkáltatók tűzvédelmi ismeretének bővítése, illetve felkészítése
 • Jogszabályfigyelés, jogszabályok helyi vonatkozású értelmezése
 • Szakmai javaslatok és tanácsadás
 • Tűzvédelmi dokumentációs rend kialakítása, szabályzat felülvizsgálata és aktualizálása
 • Bejárások, szakmai szemlék tartása és azok szakszerű dokumentálása
 • Tűzriadó terv vagy tűzriadó gyakorlat lefolytatása
 • Hatósági ellenőrzés során képviselet, valamint szakmai segítség biztosítása
 • Szükséges felülvizsgálatok nyomon követése (tűzvédelmi berendezések, tűzoltó technikai eszközök, villamos felülvizsgálatok)
 • Tűzvédelmi üzemeltetési naplók készítése, vezetése és ellenőrzése
 • Tűzvédelmi szabályzat vagy tűzriadó terv elkészítése
 • Tűzvédelmi szakvizsga szervezésében segítségnyújtás
 • Tűzoltási helyismereti és parancsnoki gyakorlatok megszervezése és lebonyolítása

Az elsőfokú
tűzvédelmi
hatóság

(Katasztrófavédelmi kirendeltség)

A hatósági ellenőrzés célja a meggyőződés, hogy az ügyfelek a törvényeknek, rendeleteknek, mindig valamilyen konkrét jogszabálynak, állami normának, valamilyen hatósági előírásnak folyamatosan megfeleljenek. Egy adott eljárás jogilag szabályozott és elsődleges célja a megelőzés, a tapasztalt jogsértés kiküszöbölése másodlagos, de nem elhanyagolható célnak tekinthető.

– A jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket, az üzemeltetést és a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a szabálytalanság megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha

 • a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,
 • a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek,
 • tűzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik,
 • a ponyvaszerkezetű építményre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat a rendezvény szervezője nem, vagy nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően határozta meg;

– A beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben eljár;

– A Ttv. 20. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség ügyében eljár;

– A jogszabályban előírt hatósági egyeztetéseket lefolytatja;

– Lefolytatja a tűzoltó készülékek karbantartása tevékenység tűzvédelmi jogszabályban foglaltak szerinti végzésének helyszíni ellenőrzését;

– A létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartását, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet ellenőrzi; 1996. évi XXXI. törvény

– Eljár a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 7. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott hatósági eljárásokban; 2015. évi CCXI. törvény

– Azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja;

– Eljár az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: OTSZ) meghatározott azon engedélyezési ügyekben, melyeket e rendelet nem utal a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi vagy központi szerve hatáskörébe;

– A szabadtéri rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.