A MEGELŐZÉS
BIZTONSÁG

Tűzvédelmi Feladatok

A Rácz Tűzvédelem szolgáltatása, tűzvédelmi feladatok.

Az építményekben, legyenek azok szárazföldi, tengeri vagy akár hajók, a tulajdonosok és az üzemeltetők felelősek azért, hogy létesítményeiket a jogszabályokban, köztük a helyi építési szabályzatban és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban is gyökerező tervezési alapon tartsák fenn, amit természetesen a hatáskörrel rendelkező tűzvédelmi hatóság folyamatosan ellenőriz.

Teljes körű tűzvédelmi feladatok ellátása Cégek, Társasházak és Közintézmények részére havi, negyedéves, éves vagy eseti megbízás formájában az alábbi feladatok ellátása mellett

Az elsőfokú tűzvédelmi hatóság

(katasztrófavédelmi kirendeltség):

A hatósági ellenőrzés célja, hogy a hatóság meggyőződjön arról, hogy az ügyfelek a törvényeknek, rendeleteknek, mindig valamilyen konkrét jogszabálynak, állami normának, valamilyen hatósági előírásnak folyamatosan megfeleljenek. Egy adott eljárás jogilag szabályozott és elsődleges célja a megelőzés, a tapasztalt jogsértés kiküszöbölése másodlagos, de nem elhanyagolható célnak tekinthető.

– A jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket, az üzemeltetést és a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a szabálytalanság megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha

  • a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,
  • a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek,
  • tűzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik,
  • a ponyvaszerkezetű építményre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat a rendezvény szervezője nem, vagy nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően határozta meg;

– A beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben eljár;

– A Ttv. 20. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség ügyében eljár;

– A jogszabályban előírt hatósági egyeztetéseket lefolytatja;

– Lefolytatja a tűzoltó készülékek karbantartása tevékenység tűzvédelmi jogszabályban foglaltak szerinti végzésének helyszíni ellenőrzését;

– A létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartását, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet ellenőrzi; 1996. évi XXXI. törvény

– Eljár a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 7. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott hatósági eljárásokban; 2015. évi CCXI. törvény

– Azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja;

– Eljár az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: OTSZ) meghatározott azon engedélyezési ügyekben, melyeket e rendelet nem utal a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi vagy központi szerve hatáskörébe;

– A szabadtéri rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.